افشان حاشیه مسی

افشان حاشیه مسی

۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

فرش شاهکار صفویه