افشان

طرح : افشان

۷۰۰ شانه

تراکم ۲۵۵۰

افشان در لغت نامه دهخدا به معنی پریشان کردن زلف به معنی به هم ریخته

فرش شاهکار صفویه

فرش زریبافان