سحر(بهشت)

فرش شاهکار صفویه

طرح سحر

۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰