هاله مسی

هاله،  در لغت نامه دهخدا به معنای رنگ یا نور اطراف یک جسم یا پدیده

۷۰۰ شانه

تراکم ۲۵۵۰

۸ رنگ

فرش زریبافان